رومانی

تحصیل-در-رومانی
رومانی
s v

تحصیل در رومانی _2024

از سال 2020 بسیاری از دانشگاههای کشور رومانی که جزء کشورهای اتحادیه اروپا است، مورد تایید وزارت بهداشت و علوم ایران قرار گرفت و همین

ادامه مطلب