Russian road 1 & 2

Contents of the book:

در پایان ترم یک از سطح A1 زبان روسی شما با پادیاژ های ۱ و ۶و ۴ زبان روسی به صورت نسبی و تا حدودی با فعل ها آشنا میشوید .

در پایان ترم دو از سطح A1 زبان روسی شما با پادیاژ های ۳و۵و۲ به صورت نسبی اشنا میشوید و همینطور صرف فعل در سه زبان .

در پایان ترم یک از سطح A2 شما با پادیاژ های ۲و ۴و ۶ به صورت کامل اشنا میشوید و در کنار ان گرامر های جدیدی ک در مکالمه و جمله سازی کاربرد دارند و همینطور فعل های خاص و صرف فعل های انها آشنا میشوید .