yeni istanbul B1

واحد۱
زمان حال حالت حکایتی
فعل ken

انتظارات
بیان تجربیات
بیان صحبت های روزمره و متوجه شدن آن ها

واحد۲
پسوندهای اسمی و فعلی
حالت امری

انتظارات
متوجه شدن متون روی روزنامه ها و مجلات
بیان تفکرات و هم فکری

واحد۳
حرف های ربطی لازم، مجبور و..

انتظارات
ساخت جمله با حرف های ربطی یادگرفته
صحبت در مورد سلامتی
پیشنهاد دادن

واحد4
ادامه درس قبلی
انتظارات

بیان تفکرات خود و بحث در مورد آن
بیان زندگی آموزشی خود
بیان استعداد های خود

واحد5
حرف های ربطی در رابطه با آرزو

انتظارات
بیان آرزوها تخیلات و متوجه شدن آنها
بیان تفکرات شخصی

واحد6
حرف ربطی شرطی
زندگی شهری و روستایی
باورهای غرب
فستیوال ها
فرهنگ ها

انتظارات
بحث در مورد برخی از دانسته های خود
بحث در رابطه با محیط و اتفاقات اطراف

محتوا کتاب :

فرصت های جدید

بدون نیاز به مدرک زبان یا مدرک دانشگاهی
حداقل دریافتی ۲/۵۰۰ دلار
حدااکثر دریافتی ۸/۰۰۰ دلار

تحصیل به انگلیسی
بدون محدودیت سنی
بورسیه ۷۶۰۰ یورویی همراه خوابگاه و غذا